شرکت کیمیا پالایش مانا (بازرگانی عبدالهیان)

نشاسته اتر

امروزه یکی از فراوان ترین پلیمرهای طبیعی نشاسته اتر می باشد که متشکل از آمیلوز و آمیلوپکتین است. مولکول های آمیلوپکتین بسیار بزرگتر از آمیلوز هستند. این محصول نتیجه اصلاح شیمیایی نشاسته طبیعی می باشد. از جمله قابلیت های نشاسته اترمی توان، افزایش کارپذیری، جلوگیری از جابجایی کاشی در زمان کاربرد چسب کاشی را نام برد. محصول تولیدی این شرکت نوعی نشاسته اتر غیر یونی می باشد که با انجام فرآیندهای شیمیایی بهبودیافته خاصی بر روی نشاسته طبیعی تولید شده است که معمولا در تولید ملات های پایه گچی و سیمانی قابل استفاده می باشند. این محصول مورد استفاده در گستره وسیعی از ملات های صنعتی می باشند که از آن جمله م یتوان به چسب کاشی، تولیدات گچی، تایل های گچی، چسب کاغذ دیواری، صنعت بتن و غیره نام برد. عملکرد نشاسته اترها زمانی بهتر قابل مشاهده است که تاثیر متمایز آنها در بهبود رفتار رئولوژیکی محصولات مدنظر پایه آبی دیده می شود و به موازات این امر و به همان کیفیت می توان تاثیر این محصولات را در افزایش مناسب نگهداری آب و متعاقبا بهتر شدن زمان گیرش مشاهده نمود. تاثیر این محصولات (نشاسته اترها) در جریان پذیری و رئولوژی ملات های پایه آب در حدیست که آن را می توان همپا و برابر با تاثیر بحث فنی و فرمولاسیون در محصول شیمی ساختمانی تولیدی دانست. نشاسته اترهای تولیدی این شرکت، نه تنها سازگار با سایر افزودن یها می باشند بلکه به افزایش بازدهی عملکرد آن ها و نیز در حد قابل ملاحظه ای به کاهش میزان مصرفشان کمک می نمایند.

1403 @ تمام حقوق برای شرکت کیمیا پالایش مانا محفوظ است.