شرکت کیمیا پالایش مانا (بازرگانی عبدالهیان)

رنگ موها

Hair Dyes

رنگ موها محصولاتی هستند که حاوی رنگدانه بوده و به منظور پوشاندن موهای سفید یا تغییر چهره در خانم‌ها و آقایان مورد استفاده قرار می‌گیرند و با توجه به دوام آن‌ها این محصولات به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

  • رنگ موهای موقتی
  • رنگ موهای نیمه دایمی
  • رنگ موهای دایمی

Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Basic Yellow 57

INCi Name:
Basic Yellow 57
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Basic Brown 16

INCi Name:
Basic Brown 16
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Basic Brown 17

INCi Name:
Basic Brown 17
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Basic Orange 31

INCi Name:
Basic Orange 31
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Basic Red 51

INCi Name:
Basic Red 51
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Basic Red 76

INCi Name:
Basic Red 76
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Basic Blue 99

INCi Name:
Basic Blue 99
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Basic Violet 2

INCi Name:
Basic Violet 2
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Basic Yellow 87

INCi Name:
Basic Yellow 87
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann HC Blue 16

INCi Name:
HC Blue 16
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann HC Red BN

INCi Name:
HC Red BN
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann HC Yellow 2

INCi Name:
HC Yellow 2
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann HC Yellow 4

INCi Name:
HC Yellow 4
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann HC Red 3

INCi Name:
HC Red 3
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann HC Blue 2

INCi Name:
HC Blue 2
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann HC Blue 12

INCi Name:
HC Blue 12
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Acid Yellow 23

INCi Name:
Acid Yellow 23
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Acid Yellow 1

INCi Name:
Acid Yellow 1
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Acid Yellow 3

INCi Name:
Acid Yellow 3
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Acid Orange 7

INCi Name:
Acid Orange 7
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Red 92

INCi Name:
Red 92
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Red 33

INCi Name:
Red 33
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Red 33

INCi Name:
Basic Red 33
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Curry Red

INCi Name:
Curry Red
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Curry Red

INCi Name:
Curry Red
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Red 52

INCi Name:
Red 52
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Ext Violet 2

INCi Name:
Ext Violet 2
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann Blue 1

INCi Name:
Blue 1
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann 2,5 TDS

INCi Name:
Toluene-2,5-Diamine Sulfate
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann PAP

INCi Name:
P-Aminophenol
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann MAP

INCi Name:
m-Aminophenol
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann NBIPS

INCi Name:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)- p-phenylendiamine sulfat
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann 2-Me

INCi Name:
2-Methylresorcinol
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann AHP

INCi Name:
2-Amino-3-Hydroxypyridine
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann 2, 4-DAPE

INCi Name:
2,4-Diaminophenoxyethanol dihydrochloride
Solubility: Water
Restore Hair

Goldmann RS

INCi Name:
Resorcinol
1403 @ تمام حقوق برای شرکت کیمیا پالایش مانا محفوظ است.