شرکت کیمیا پالایش مانا (بازرگانی عبدالهیان)

رنگ‌ها

Dyes

رنگینه یا رنگ ها ذرات رنگی محلول در آب یا روغن هستند که به دلیل استفاده آسان آن‌ها در اکثر محصولات مراقبت از پوست و مو استفاده می‌شوند.

استفاده از این ذرات باعث ایجاد جذابیت در محصولات زیبایی پوست و مو شده در انتخاب مصرف کننده تاثیر بسزایی دارد.

Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Blue 1

INCi Name:
CI42090
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Red 4

INCi Name:
CI14700
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Red 17

INCi Name:
CI26100
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Red 28

INCi Name:
CI 45410
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Red 33

INCi Name:
CI17200
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Ponceau 4R

INCi Name:
CI17201
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Red 40

INCi Name:
CI16035
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Yellow 5

INCi Name:
CI19140
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Yellow 8

INCi Name:
CI45350
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Yellow 10

INCi Name:
CI47005
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Yellow 11

INCi Name:
CI47000
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Acid Yellow 1

INCi Name:
CI10316
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Yellow 6

INCi Name:
CI15985
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Quinoline Yellow

INCi Name:
CI47005
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Violet 2

INCi Name:
CI60725
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Ext Violet 2

INCi Name:
CI60730
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Orange 4

INCi Name:
CI15510
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Orange 5

INCi Name:
CI45370
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Ponceau 4R

INCi Name:
CI16255
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Red 21

INCi Name:
CI45380
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Red 22

INCi Name:
CI45380
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Red 27

INCi Name:
CI45410
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Red 52

INCi Name:
CI45100
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Green 3

INCi Name:
CI42053
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Green 5

INCi Name:
CI42053
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Green 6

INCi Name:
CI61565
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
Solubility: Water
Restore Hair
Cosmetics

Goldmann Green 8

INCi Name:
CI42053
Application:
Hair Care | Cosmetic | Mackeup
1403 @ تمام حقوق برای شرکت کیمیا پالایش مانا محفوظ است.